Mediation

 

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Twee belangrijke uitgangspunten bij mediation zijn vertrouwelijkheid en geheimhouding en vrijwilligheid.


Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er dan ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreks-verslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation.


Om de kern van wat partijen verdeeld houdt op tafel te krijgen en op te lossen, moeten partijen vrijuit kunnen spreken. Dit kan alleen wanneer alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft. De ver-trouwelijkheid blijft ook na de beëindiging van de mediation van kracht en geldt niet alleen voor de betrokken partijen maar evenzeer voor de mediator.


Vrijwilligheid

Deelname aan het mediationproces is vrijwillig en dat betekent dat elke partij, inclusief de mediator, de mediation op ieder gewenst moment kan stoppen. Wel wordt tijdens de mediationbijeenkomsten van partijen de bereidheid gevraagd om samen naar oplossingen te zoeken en zich in te spannen die te bereiken. Dus: deelname is weliswaar vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.


Mediator

Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt.
Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win situatie).


MfN-registermediator

Kiest u voor Marly Reijnders Mediation, dan kiest u voor een MfN-registermediator. U kiest voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland. In het MfN register van mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd die door het MfN erkend is. MfN-registermediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden via permanente educatie hun kennis op peil. Zij werken volgens de gedragsregels voor MfN-registermediators. MfN-registermediators vallen onder de MfN-klachtenregeling en het onafhankelijk tuchtrecht. De titel MfN-register- mediator is een beschermde titel. Alleen MfN-registermediators mogen deze voeren.


Waarom kiezen voor mediation ?

  1. U wilt het conflict graag opgelost zien ondanks de problemen in de communicatie met de ander. Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u; alle deelnemers in de mediation zijn gelijkwaardig en komen in de gesprekken aan bod.

  2. Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug naar het ver-leden, maar richt de blik juist op de toekomst.

  3. U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken.

  4. U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.

  5. U werkt samen aan een oplossing. Die zal daarom beter bij u passen.

  6. Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onder-werpen te bespreken.

  7. Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplos-sing leiden dan procederen bij de rechter.

  8. U wilt de oplossing in eigen hand houden.